دانلود رایگان


تحقیق خاک و زراعت - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق گروهای کشاورزی و زراعت

دانلود رایگان تحقیق خاک و زراعت تحقیق خاک و زراعت در حجم 65 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
خاكهاي اسيدي
خاك در نواحي مرطوب مداوماً توسط آب باران شسته مي شود . شستشوي خاك موجب خروج كلسيم ، منيزيم ، سديم و پتاسيم از خاك گشته و يون ها هيدروژن و آلومينيوم جاي آنها را روي كلوئيدهاي خاك مي گيرند . PH خاك با افزايش غلظت يون هيدروژن در خاك نقصان يافته و خاك اسيدي
مي گردد . اسيدي بودن خاك به علت وجود غلظت نسبتاً زيادي يون هيدروژن در محلول خاك است . غلظت هيدروژن موجود در محلول خاك را اسيديته فعال گويند .

يونهاي هيدروژني كه روي كلوئيد ها قرار دارند اسيديته ذخيره نام دارد، زيرا غلظت هيدروژن محلول خاك را در صورت خنثي شدن ترميم و از افزايش PH خاك جلوگيري مي كند . اضافه نمودن مقدار زيادي از كودهايي كه يون هيدروژن را به طور مستقيم ويا در اثر فعل و انفعالات بعدي آزاد و به خاك اضافه مي كنند ( مانند اوره ، نيترات آلومينيوم و سولفات آمونيوم ) PH خاك را نقصان مي دهد . غلظت يون هيدروژن در خاك مي تواند بر فعاليت ميكروارگانيسمها و رشد گياه موثر باشد .
كمبود عناصر فسفر ، كلسيم ، منيزيم ، پتاسيم و موليبدن و همچنين زيادي غلظت آلومينيوم و منگنز در خاكهاي اسيدي بر رشدگياه و ميكروبها اثر مي كنند . گياهان نسبت به PH خاك متفاوت است . بعضي از گياهان مثل آزاليا (Azalia ) و ذغال اخته (Blue Berries ) خاكهيا اسيدي را به خوبي تحمل مي كنند و بعضي ديگر مانند يونجه در خاكهاي اسيدي رشد نمي نمايند . شرايط خاك و از جمله PH آن يكي از عوامل موثر در سازگاري ارقام يك گياه به شرايط محيطي خاص است . با اين حال بعضي از گياهان به علت وابستگي هاي خود به موجودات ديگر دچار محدوديتهايي هستند . مثلاً رشد مطلوب و اقتصادي بقولاتي مثل يونجه به تثبيت ازت توسط ريزوبيومها وابسته است . PH خنثي يا قليايي و فراواني كلسيم ، موليبدن و كبالت براي فعاليت اين باكتريها ضرورت دارند . به همين جهت يونجه در خاكهاي اسيدي عملكرد مطلوب و اقتصادي نمي دهد . گفته شد كه خاكهاي خنثي مطلوب اغلب گياهان است . براي اصلاح خاكهاي اسيدي و تغيير PH آن از اصلاح كلسيم و معمولاً سنگ كربنات كلسيم استفاده مي كنند (12).

حركت آب در خاك
حركت آب در خاك از نظر تبخير رطوبت از خاك ، زهكشي ، و خروج آب ( از خاك مرطوب به خاك خشك ) و يا حركت آن به طرف ريشه ( و سپس برگها و اتمسفر ) حائز اهميت زيادي است . حركت آب در خاكهاي اشباع به صورت مايع و در خاكهاي غير اشباع به صورت مايع و بخار مي باشد . عوامل كنترل كننده حركت آب در خاك در هر دو حالت يكي هدايت آبي (Hidrulic Conductivity ) است و ديگري اختلاف پتانسيل آب در دو نقطه كه از نظر رياضي به صورت زير نمايش داده مي شود : V=KF
كه در آن :
V = حجم آب
K = هدايت آبي خاك
F = اختلاف پتانسيل يا كراديان آب در خاک
نمودار
مديريت خاك ورزي
از آن جا كه مديريت خاك ورزي نامناسب سله سطحي و فشردگي را افزايش مي دهد نفوذ آب را كاهش داده موجب رشد ضعيف ريشه نيز مي شود . مديريت مناسب دربرگيرنده دومورد زير است :
خاك ورزي بر انسداد سطحي وسله تاثير مي گذارد و هر بار كه مزرعه اي خاك ورزي مي شود و خاك به ذره هاي كوچكتر فرو مي پاشد و آن را آماده سله بستن و فشردگي مي كند . روشهاي خاك ورزي كه سطح خاك را صاف و بدون پس مانده گياهي مي گذارد و خاك را به ذره هاي ريز مي شكند به احتمال زياد سله و انسداد را يجاد مي كند . فشردگي خاك مشكلي جدي است ، زيرا براي آماده سازي زمين ، از بين بردن علفهاي هرز ، كاربرد ماده هاي
بهساز و برداشت محصول اغلب از ماشين هاي بزرگ استفاده مي شود .
رفت و آمد ماشينها لايه هاي فشرده اي را در دست زير ناحيه شخم بوجود
مي آورد .

به اين گونه لايه هاي فشرده سخت لايه خاك ورزي گفته مي شود . وجود همين سخت لايه هاي خاك ورزي است كه باعث مي شود نفوذ آب در شيارهاي محل رفت و آمد ماشينها كند تر از شيارهايي با شد كه بدون رفت و آمد مانده است . همچنين بر اثر تهويه نامناسب و دخالتهاي مكانيكي و يا هر دوي آن ها رشد كند يا متوقف مي شود . در اين وضعيت حجم كل منافذ خاك كاهش مي يابد . با اين وجود درچنين حالتي تعداد منفذهاي كوچك افزايش و تعداد منفذهاي بزرگ كاهش مي يابند . در بيشتر موارد فشردگي را از راه چگالي ظاهري اندازه
مي گيرند . پايداري فروسنجها نيز نشانه حساسي از فشردگي به شمار مي رود . آشكارترين نشانه فشردگي خاك آن است كه وقتي با بيل كنده مي شود حتي زماني كه خاك مرطوب است ، سخت و شكننده مي باشد ( 9 ).


عمليات خاك ورزي
كارهاي مربوط به كشت و اثر حركت چرخها گرايش خاك را براي سله بستن زياد مي كند . خاك ورزي اين گونه سله ها تنها به افزايش موقتي نفوذپذيري خاك مي انجامد . بهبودي اين وضعيت معمولاً تنها براي يك دوره آبياري دوام دارد . گرچه روي برخي از خاكها بايد كارهاي خاك ورزي صورت بگيرد تا بتوانند مقدار قابل توجهي آب از خود عبور دهند . خاكهايي كه در انها سيليت يا شن بسيار ريز زياداست و از رس قابل تورم كمي برخوردارند بيشترين دشواري را ايجاد مي كنند .
روشهايي كه براي سله شكني بكار مي رود اما خاك را ناهموار نگه مي دارد و پس مانده هاي گياهي را روي سطح باقي مي گذارند به احتمال زياد نفوذپذيري را در سراسر يك دوره آبياري و شايد تا آبياري بعدي در حد مناسبي نگه مي دارد. گونه هاي مختلف گاوآهنهاي قلمي ، كولتيواتورها و پنجه غازيها سطحي نامهموار را با كاه و كلش را باقي مي گذارند. اگر شوري آب آبياري كمتر از 5/0 دسي زيمنس بر متر باشد ، كاربرد 5/2 تا 5 نم گچ در هكتار به سطح خاك ورزي شده مي تواند سله را كاهش دهد . اگر نسبت جذبي سديم خاك يا آب آبياري بيش از 5 باشد سودمندي كاربرد گچ در سطح خاك باز هم بيشتر مي شود .
خاك ورزي براي شكستن سخت لايه خاك ورزي
همانند خاك ورزي كم عمق خاك ورزي به منظور سست كردن سخت لايه هاي زير سطحي كه از رفت و آمد به وجود آمده تنها تدبيري موقتي است . شخم بايد عميق زده شود تا كارايي داشته باشد . تيغه شكافنده بايد كاملاً زير لايه فشرده خاك قرار گيرد ، زيرا بخش عمده سست شدن خاك درقسمت V شكل اطراف نيمه بالاي تيغه رخ مي دهد . بايد خاك را 50 درصد ژرفتر از مرز پايين فشردگي شكافت و فاصله تيغه ها را به گونه اي تنظيم كرد كه به اندازه 80 درصد عمق از يكديگر فاصله داشه باشند . مثلاً اگر فشردگي تا عمق 40 سانتي متر ادامه دارد بايد خاك را تا عمق 60 سانتي متر شكافت و تيغه ها را به فاصله 50 سانتي متر از يكديگر تنظيم كرد ( 11 ).

خاك ورزي عميق براي لايه هاي محدود كننده طبيعي
شخم عميق اغلب زماني سودمند است كه وجود لايه هايي مانند كفه رسي ، سخت لايه يا لايه هايي با بافت گوناگون آب گذري ژرف آب و رشد ريشه را محدود مي سازد . با وجود اين بايد بيش از آن كه درباره استفاده از شخم عميق تصميم گرفت خاك را بررسي كرد . اگر خاك لايه لايه باشد يا سوخت لايه اي در بخش 2/1 متري از سطح خاك دارا باشد انجام خاك ورزي عميق تا ژرفاي 5/1 متر مفيد و اثر آن معولاً هميشگي است . خاك ورزي عميق عموماً يك بار اغلب پيش از كشت محصولات چند ساله مانند باغهاي ميوه و تاكستانها
زده مي شود .
خاک زراعت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


میدون | سامانه جامع هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کار

میدون جامع ترین سامانه هدایت، آموزش و پشتیبانی کسب و کارهای کوچک و زودبازده، خرید دانلود ...

قوماندانی مرکزتربیوی پـولیس ملی هـرات - دینی

قوماندانی مرکزتربیوی پـولیس ملی هـرات - دینی - معلومات مختصری درمورد وظایف وفعالیت های ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

آژانس مسافرتی اولدوز گشت شرق مجری اصلی تورهای آذربایجان ، سبلان ، سرعین ، رزرو هتل، برگزار ...

ثبت نام - panel.e-estekhdam.com

در صورت ثبت نام، Email یا SMS آگهی استخدامی مربوط به شهر (یا استان)، موقعیت شغلی، رشته و تخصص ...

موسسات خیریه و سمن های تهران | آسمونی

سازمان مردم نهاد,سازمان غیر دولتی,خیریه مردمی,سمن,ان جی او,کمک پول,خیریه,خیریه تهران,افراد ...

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 87 همه رشته ها - کنکور

مارکت کنکور کتب و محصولات دانشجویی خود را به راحتی در مارکت کنکور به فروش بگذارید

MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

ارسال پیام برخط در صورت مشاهده هر نوع اشکال در داده های پایگاه و یا برای ارسال نظرات و ...

MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

ارسال پیام برخط در صورت مشاهده هر نوع اشکال در داده های پایگاه و یا برای ارسال نظرات و ...

باهمایش - کنفرانس ها و کنگره های ...

چهارمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران

نمونه سوالات پیام نور | کتابخانه الکترونیکی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با جواب ، منابع درسی پیام نور ، تاریخ امتحانات پیام نور و جزوات در ...

دانلود سوالات و پاسخ ارشد 87 همه رشته ها - کنکور

مارکت کنکور کتب و محصولات دانشجویی خود را به راحتی در مارکت کنکور به فروش بگذارید

موسسات خیریه و سمن های تهران | آسمونی

سازمان مردم نهاد,سازمان غیر دولتی,خیریه مردمی,سمن,ان جی او,کمک پول,خیریه,خیریه تهران,افراد ...

MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات علمی کشور

ارسال پیام برخط در صورت مشاهده هر نوع اشکال در داده های پایگاه و یا برای ارسال نظرات و ...

تحقیق در مورد تله يون آقاي كمالي word

حل مشکل صفحه آبی و چشمک زدن صفحه نمایش سامسونگ j700f کاملا تست شده

دانلود طرح درس تدریس تعليمات اجتماعی چهارم

امنيت ملي 16 ص

راهبردهای طراحی 35 ص

تحقیق در مورد آرتوروز زانو

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort.

مقاله درباره نهضت ماني

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort.

تحقیق در مورد آقا محمد خان قاجار (با فرمت word)