دانلود رایگان


تحقیق آماده در مورد اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 29 صفحه آماده چاپ و تحویل م

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام
عنوان : اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 29 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكيده 3
مقدمه 3
چارچوب نظري و بيان تئوري ها و گفتمان هاي مختلف 5
اخلاق و سياست در انديشه سياسي غرب 7
اخلاق و سياست در يونان باستان 7
اخلاق و سياست در قرون وسطي 8
اخلاق و سياست در دوره رنسانس 9
اخلاق و سياست در دوره مدرنيته 10
كانت و نظريه وجدان اخلاقي 10
ژان ژاك روسو 10
اخلاق و سياست در ديدگاه پست مدرنيت ها 11
اخلاق و سياست و حكومت در اسلام 12
اخلاق و سياست از ديدگاه متفكران اسلامي 16
اخلاق و سياست و رابطه آن دو در انديشه امام علي 18
سنخيت مقام ها با ويژگي هاي شخصيتي و فضائل اخلاقي 19
تقواي سياسي 19
مراعات انصاف، عدالت و مبارزه با ظلم 20
مهار قدرت توسط اخلاق 21
اخلاق و سياست در سياست خارجي و روابط بين الملل 23
سياست اخلاقي در روش و منش حكومتي امام علي 24
تعهد عملي به شعارها با دغدغه هماهنگي حرف و عمل 24
ريشه داشتن هر سخن در باور 25
پرهيز از خشونت و غضب با مردم 25
آزادي مخالفان در عصر علوي و اخلاقي عمل كردن با آنان 26
خلاصه و نتيجه گيري 26
منابع 27چکیده :
اين نوشتار ، كوششي در جهت تبيين نظري رابطه اخلاق و سياست در گفتمان حكومتي امام علي عليه السلام است . نگارنده درپي پاسخ به اين سئوال اصلي است كه نگرش و ديدگاه امام علي عليه السلام در خصوص رابطه اخلاق و سياست چيست و چه الگويي ارائه مي كند ؟ در پاسخ به آن فرضيه اي طراحي نموده كه عبارت است از اين كه : «از ديدگاه امام علي عليه السلام اخلاق و سياست ارتباط تنگاتنگي داشته ، به گونه اي كه »سياست مبتني بر اخلاق« الگوي ارائه شده از سوي امام مي باشد . جهت آزمون فرضيه فوق نوشتار ، در يك مقدمه و دو بخش سازماندهي شده كه در مقدمه ، طرح تحقيق ارائه و در بخش اول پژوهش ، گفتمان ها و ديدگاه هاي انديشمندان و فلاسفه سياسي غرب و اسلام در ادوار مختلف كاويده شده و در بخش دوم ، ديدگاه امام علي عليه السلام در مورد دو مقوله اخلاق و سياست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و معيارها و مصاديق رابطه آن دو مشخص شده است و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه امام علي عليه السلام معتقد به يك »سياست اخلاقي« در حكومت داري مي باشد و اخلاق را به عنوان يك عنصر نظارتي دروني براي مهار و كنترل قدرت تلقي نموده و هرگز بين آن دو مقوله تفكيك قائل نمي شود و سياست منهاي اخلاق را سياست اسلامي نمي داند .
مقدمه :
اخلاق و سياست از مهم ترين مقولاتي است كه بشر همواره در مسير زندگي اش به آن محتاج بوده است . با كمي تعمق و غور در تاريخ بشر روشن مي گردد كه در ادوار مختلف ، فرمانروايان و حاكمان با اين دو مقوله حياتي به گونه اي متفاوت برخورد نموده اند به گونه اي كه پيامدهاي آن جامعه را تحت تأثير خود قرار داده است .

برخي از آنها بين اين دو مقوله تفكيك قائل شده و سياست منهاي اخلاق را سرلوحه تصيمات خويش قرار داده اند و هيچ گونه رابطه اي بين آنها قائل نيستند . در مقابل ديدگاه ديگري است كه قائل به تلفيق اين دو مقوله و برقراري رابطه عميق بين آنها است و سعادت جامعه را در گرو اخلاقي بودن سياست هاي آن جامعه تلقي نموده اند .
در بخش اول در مبحثي تحت عنوان چارچوب نظري به بررسي گفتمان هاي مختلف ، در موضوع اخلاق و سياست و رابطه آن دو در مكاتب و ديدگاه هاي انديشمندان و فلاسفه سياسي خواهيم پرداخت .
اهميت موضوع از آن رو قابل توجه است كه درك ديدگاه امام علي عليه السلام از رابطه بين دين و سياست ، براي كساني كه خود را پيرو محض آن حضرت مي دانند و او را الگوي كامل و تمام عيار «انسانِ اسلام» مي شمارند رهيافتي زنده و واقعي در عرصه زندگي سياسي نشان مي دهد .
بررسي جايگاه و نقش اخلاق در سياست و تعامل اين دو با يكديگر يكي از دغدغه هاي اصلي فلاسفه سياسي و صاحبان انديشه در طول تاريخ بوده است . براي نمونه پيشگامان انديشه سياسي در يونان باستان ، سياست را بر پايه اخلاق استوار كردند . سقراط معتقد بود كه دانش سياسي بايد مقدم بر هر چيز ، مردم را با وظايف اخلاقي خود آشنا سازد . افلاطون نيز در كتاب جمهوريت ، حكومت ها را با معيار اخلاقيات محك مي زند و در نگاه ارسطو سياست وسيله اي براي نيل به سعادت و زندگي اخلاقي است . لذا ارسطو در كتاب اخلاق نيكو ماخوس ، اخلاق را به عنوان مدخلي بر سياست مي شناسد و پيوند ميان اين دو مفهوم ، زيربناي تفكر فلسفي او را تشكيل مي دهد . چه او سياست را دانش برتر و غايت آن را خير انسان تلقي مي كند يعني همان چيزي كه علم اخلاق در پي آن است . در آيين هاي بودايي ، يهودي ، مسيحي و اسلام ، رستگاري و نوع بشر از مسير عمل به فضيلت ها و تعاليم اخلاقي ، محور حركت انسان را تشكيل مي دهد .

اين موضوع ، اذهان متفكران دوره هاي متفاوت در غرب و شرق را به خود مشغول داشته است . كوتاه سخن اين كه تمام حكما ، متكلمان و انديشه ورزان در سراسر حيات بشر هر كدام به زبان و شيوه اي ، اخلاق و پيوند آن با سعادت و رستگاري انسان را مورد توجه قرار داده اند . به همين لحاظ تاريخ انديشه سياسي در واقع كوششي است براي تبيين سير تطور و تحول انديشه ورزي و نظريه پردازي در خصوص كم و كيف رابطه ميان اخلاق و سياست و تشخيص شرايطي كه يكي بر ديگري چيرگي يافته است .

بنابراين ، لازم است قبل از پرداختن به بينش امام علي در اين موضوع ، مختصرا ديدگاه هاي پيشگامان انديشه سياسي مورد كاوش قرار گيرد ، تا از يك سو چارچوب مفهومي مناسبي براي تحقيق ارائه و از سوي ديگر تفوق و برجستگي هاي ديدگاه امام علي عليه السلام بر ساير نگرش ها آشكار گردد . و هم چنين روشن گردد كه با توجه به ويژگي هاي خاص جامعه ما ، تنها الگوي ارائه شده از جانب امام علي عليه السلام مي تواند موجب سعادت و رستگاري فرد و جامعه گردد .
پايه اصلي اخلاق در بينش امام علي عليه السلام آموزه هاي وحياني و تعاليم اسلامي است . در انديشه اسلامي ريشه اخلاق ، مذهب بوده و بايد و نبايدها را دين مشخص مي كند اما در انديشه سياسي غرب اخلاق بيش تر متكي بر عرف ، تاريخ و فرهنگ مي باشد و كم تر از حوزه دين سيراب مي شود . حتي برخي از متفكران پست مدرن غربي ، اخلاق را دست ساز بشر تلقي مي كنند . روشن است در جامعه ديني ايران ، الگوهاي غربي نمي تواند پاسخ گوي نيازهاي معنوي انسان باشد .

منابع :

كائتانو موسكا و گاستون بوتو «تاريخ عقايد و مكتب هاي سياسي از عهد باستان تا امروز» ، ترجمه حسين شهيدزاده ، تهران انتشارات مرواريد ، 1370 ، ص51 .
ارسطو ، «اخلاق نيكوماخوس» ، ترجمه محمد حسن لطفي ، تهران ، نشر طرح نو ، 1378 ، ص70 .
ارسطو ، «سياست» ، ترجمه دكتر حميد عنايت ، تهران ، انتشارات خوارزمي ، 1364 ، ص124.
گائتانوموسكا وگاستون بوتو ، پيشين ، ص86 .
كارل ياسپرس ، «آگوستين» ، ترجمه محمد حسن لطفي ، تهران ، انتشارات خوارزمي ، 1372 ، ص15.
فردريش نيچه ، «اراده قدرت» ، ترجمه دكتر مجيد شريف ، تهران ، نشر جامي ، 1378 ، ص26.
فردريش نيچه ، «فراسوي نيك و بد» ، ترجمه داريوش آشوري ، تهران ، انتشارات خوارزمي ، 1373 ، ص72.
محمد علي ، سادات ، «اخلاق اسلامي» ، تهران ، انتشارات سمت ، 1371 ، ص8 .
سوره حديد، آيه 25.
سوره يونس ، آيه 47.
سوره مائده ، آيه 1 .
سوره اسراء ، آيه 34 .
قرآن كريم ، سوره كهف ، آيه 39 .‌
سيد علي اصغر كاظمي ، «اخلاق و سياست در انديشه سياسي در عرصه عمل» ، تهران ، نشر قومس ، 1376 ، ص171
حاتم قادري ، «انديشه سياسي غزالي» ، تهران ، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، 1370 ، صص5-173
سيد جواد طباطبايي ، «زوال انديشه سياسي در ايران» ، تهران ، انتشارات كوير ، 1377 ، ص124 .
نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فيض الاسلام ، ص991 .
منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی علیه السلام


فایل تحقیقاخلاق


اخلاق و


و سیاست


سیاست


سیاست از


از دیدگاه


دیدگاه


دیدگاه امام


ا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعداد همسران پیامبر اکرم(ص) چندتا بوده؟ نام آنها چه بوده ...

چرا پیامبر خدا فرهنگ های غلط و به شدت غیر اخلاقی و انسانی اون زمان رو در مورد کنیز و ...

مشاوره تحصیلی / استاد روح الله راسل :: طلبگی تا اجتهاد

طلبگی تا اجتهاد قال علی(علیه السلام) زکاةُ العلمِ نشرُهُ ، کاری از اساتید و طلاب مدرسه ...

آیات قرآن که درباره امام زمان(عج) است، کدام است؟ | شهر سوال

شهر سوال ـ آیات بسیاری درباره امام زمان (عج) در قرآن وجود دارد. و بعضی تا 250 آیه از آیات ...

انجمن راسخون - گرمی و سردی طبع انسان از لحاظ طب سنتی

امام حسین علیه السلام: چشمان هر کس که در مصیبت‌هاى ما قطره‌اى اشک بریزد، خداوند او را ...

مصاحبه! « مهندس طلبه - zolfaqar.ir

–طلبه علی: سلام چند وقت پیش رفتم مصاحبه جالبیش اینجا بود از قران نپرسیدن چیزایی که ...

تعداد همسران پیامبر اکرم(ص) چندتا بوده؟ نام آنها چه بوده ...

چرا پیامبر خدا فرهنگ های غلط و به شدت غیر اخلاقی و انسانی اون زمان رو در مورد کنیز و ...

فایل فلش تبلت wintouch-M715 پردازشگرMT6572

فایل کارآموزی وکالت، معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل ..

تحقیق درمورد عوامل زمينه ساز در ايجاد روابط سالم و نا سالم ميان دختر و پسر 15 ص

پاورپوینت در مورد تدوين خط مشي و روش اجرايي در الگوي اعتباربخشي

تحقیق در مورد مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد 30 ص

آسیب های اجتماعی 13 ص

آسیب های اجتماعی 13 ص

بورس کامل 21ص

پاورپوینت درمورد C M S و کاربرد ان

تحقیق در مورد اقتصاد ايران و چين رشته اقتصاد