دانلود رایگان


بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نهران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نهران

دانلود رایگان بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و تمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نهران 145صفحهword
چکیده:
اطلاعات اقتصادي در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثير گذار به شمار مي رود ، كه يكي از موارد پر كاربرد اين اطلاعات در بازار هاي سرمايه كشور ها مي باشد . مديران مالي شركت ها در تصميم گيري ها و برنامه ريزي در زمينه بهينه كردن ساختار سرمايه تمامي جوانب را در نظر مي گيرند و يكي از اين جوانب میزان نقدینگی شركت است.امروزه چگونگی مدیریت نقدینگی ، از موضوعات بسیار مهم و اساسی در شرکت های بزرگ به شمار می رود، نظریه پردازان مالی نیز مدل های مختلفی را جهت ارائه و تعیین ساختار بهینه نقدینگی ارائه کرده اند، تا بلکه بتوانند بین حداکثر مقدار نقدینگی ( که صرف سرمایه گذاری می شود) و حداقل مقدار نقدینگی(که باید در دسترس شرکت باشد)توازن مناسبی برقرار کنندپژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش گذشته نگر و از نظر نوع داده ها پژوهش کمی و از نظر ارتباط بین متغیر همبستگی میباشد واز نظر نحوه اجرا پژوهشی توصیفی-پیمایشی میباشد .در این پژوهش به بررسی ارتباط بین اهرم مالی،اهرم عملیاتی،اهرم مرکب وتمرکز مالکیت با مدیریت موجودی نقد در 119 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سالهای 1388 تا 1392 پرداخته شده است آزمون فرضيه ها با نرم افزار Eviwse و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که بین اهرم مالی و مدیریت موجودی نقد هیچگونه ارتباطی وجود ندارد.بین اهرم عملیاتی و مدیریت موجودی نقد رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد و بین اهرم مرکب و مدیریت موجودی نقد نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما درفرضیه چهارم رابطه منفی و معناداری بین تمرکز مالکیت و مدیریت موجودی نقد وجود دارد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهمیت موضوع تحیق 6
1-4 نواری پژوهش 8
1-5 اهداف پژوهش 8
1-6 فرضیه های پژوهش 8
1-7 قلمرو پژوهش 8
1-8 مدل مفهومی 9
1-9 شرج مفاهیم 10
1-9-1تعاریف مفهومی 10
1-9-1-1 ساختار سرمایه 10
1-9-1-2 تمرکز مالکیت 10
1-9-1-3 مدیریت موجودی نقد 10
1-9-2 تعاریف عملیاتی 11
1-9-2-1 ساختار سرمایه 11
1-9-2-2 تمرکز مالکیت 12
1-9-2-3 مدیریت موجودی نقد 13

فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش
2-1 مقدمه 15
2-2 مبانی نظری 16
2-2-1 ساختار سرمایه 16
2-2-1-1 دیدگاه میلر و مودیگیلیانی 18
2-2-1-2 تئوری های ساختار سرمایه 19
2-2-1-3 ساختار بهینه سرمایه 20
2-2-1-4 نقش بهینه ساختار سرمایه 20
2-2-1-5 شیوه های تامین مالی 21
2-2-1-5-1 تامین مالی کوتاه مدت 22
2-2-1-5-2 تامین مالی بلند مدت 23 2-2-1-6 عوامل موثر بر ساختار سرمایه 29
2-2-1-7 عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمه 31
2-2-1-8 عوامل خارجی موثر برساختارسرمایه 33
2-2-1-9 ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 34
2-2-2 تئوري ساختار مالكيت 35
2-2-2-1 تعاریف حاکمیت شرکتی 36
2-2-2-2 سهامداران و حاكميت شركتي 38
2-2-2-3 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي 39
2-2-2-4 تركيب مالكيت و سهامداران عمده 40
2-2-2-5 فرضيه نظارت كارآ 41
2-2-2-6 فرضيه همسويي استراتژيك 41
2-2-2-7 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگی 42
2-2-2-8 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه 42
2-2-2-9رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار 43
2-2-2-10نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات 45
2-2-2-11 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر 49
2-2-2-12نقش سهامداران نهادي در نظارت و انتقال اطلاعات 49
2-2-2-13 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام 51
2-2-2-14 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام 51
2-2-2-15 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي 53
2-2-2-16 اهمیت فوق العاده جریان های نقدی عملیاتی 54
2-2-3 تاریخچه صورت وجه نقد 54
2-2-3-1 وجه نقد و چارچوب نظری 57
2-2-3-2 حرکت به سوی جریان های نقدی 59
2-2-3-3 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری 60
2-2-3-4 اهمیت جریان های نقدی 61
2 -3 پیشینه پژوهش 62
2-3-1پیشینه خارجی 62
2-3-2پیشینه داخلی 66

فصل سوم روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 71
3-2 روش تحقیق 71
3-3 منابع و ابزار گرداوری داده ها 72
3-4 جامعه آماری تحقیق 72
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
3-5-1 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 73
3-5-2زمفهوم سطح معنی داری 73
3-5-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها 73

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه 76
4-2 آمار توصيفي 76
4-3 آزمون ریشه واحد داده های پانل 79
4-4 معرفی متغیرها و تصریح مدل 81
4-5 نتایج برآورد مدل 83
4-6 آزمون هم جمعی 90
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه 93
5-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه های تحقیق 93
5-3 پیشنهادها 95
5-3-1 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 95
5-3-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 96
5-4 محدودیت ها 96
پیوست 97
منابع و مآخذ 130
چکیده انگلیسی II
عنوان انگلیسی


ساختار سرمایه


اهرم مالی


اهرم عملیاتی


اهرم مرکب


تمرکز مالکیت


مدیریت موجودی نقد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای ...

بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی ...

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه‌ی مدیریت وجوه نقد و موجودی­های کالای شرکت ...

بررسی ارتباط غیرخطی مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد و ...

به مدیران شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز پیشنهاد می­شود برای افزایش بیشتر بازده سهام شرکت خود، رویکردهای دیگری به‌جز …

بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم ...

در این صفحه درصدد شناسایی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

نمونه گزارش ساختار سازمانی مدرسه

مقاله درباره أشنايي با كره زمين

دانلود فایل کارافرینی خدمات رایانه ای

پاورپوینت طراحی معماری (مجتمع فرهنگی)

نقشه 1:25000 شیت بم با فرمت shape file

تحقیق در مورد شير

مقاله درباره فشرده سازی صوت 10 w

تحقیق درباره: هیپوتیروئیدیسم مادرزادی

تحقیق در مورد شير

تحقیق درباره بررسی رابطه افت تحصیلی دانش اموزان دختر دوره های راهنمایی ومتوسط2