دانلود رایگان


پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 204 صفحه

مقدمه:
مبحث اول : ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي كشور:
1- ميراث فرهنگي در قانون اساسي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت ميراث فرهنگي، اصل هشتاد و سوم را به اين موضوع اختصاص داده است كه به لحاظ اهميت قانون اساسي در سيستم حقوقي هر كشور، اين قسمت از مطالب به بيان اصل مذكور مزين مي گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي دارد:
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
در تشريح اين اصل چند نكته قابل توجه مي باشد:
الف- در ابتداي ماده قيد بناها و اموال دولتي ذكر گرديده، كه بنظر مي رسد قانونگذار توجه خويش را تنها به ابنيه و اموال دولتي معطوف داشته و اموال و ابنيه مالكين خصوصي بلاتكليف مانده ،در حالي كه براي حفظ و صيانت از مواريث فرهنگي اين به تنهايي كافي نمي باشد.
در واقع مقنن مي توانست با حذف عبارت دولتي متن اصل مذكور را به صورت بناها و اموالي كه از نفايس ملي باشد… انشاء نمايد.
ب- با دقت در مفاد اين اصل چنين مستفاد مي گردد كه تنها اموالي كه از نفايس ملي باشد،مورد حمايت قانوني واقع خواهد شد و ساير آثار فرهنگي- تاريخي،مشمول مقررات اصل مذكور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذكور چنين بر مي آيد كه نفايس ملي منحصر به فرد داراي احكام و مقررات خاصي نسبت به ساير اموال فرهنگي- تاريخي مي باشند وآنچه كه مطابق ساير مقررات مربوط مسلم بنظر مي رسد، اين است كه مرجع تشخيص و طبقه بندي اينگونه آثار به نفايس و ساير آثار، يا نفايس ملي و عادي،سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخيص مرجع مذكور اين اموال دو ويژگي نفيس و منحصربفرد بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذكور مطلقاً ممنوع مي باشد. در حاليكه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفيس عادي باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، اين تصميم بايد مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. ضمن اينكه برابر نص ماده 26 قانون مدني : تمليك يا انتقال آن به اشخاص خصوصي نيز ممنوع مي باشد
د – نكتة ديگر اين است كه طبق قوانين مالي از جمله قانون نحوة خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 و قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي نقل و انتقال اموال و امكانات دولتي منوط به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي نمي باشد اما با شمول اصل 83 بي شك هر گونه اقدام در اين مورد خاص، نيازمند به موافقت مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در مجموع ، اگر چه حساسيت قانون اساسي نسبت به ميراث فرهنگي كشور قابل تقدير است و نمي توان گامهاي مثبتي را كه در اين راستا برداشته شده، ناديده گرفت اما به نظرمي رسد كه اختصاص يك اصل، آنهم بصورت ناقص، شايسته سرزمين باستاني و كهن ايران نمي باشد.
حال به جهت مطالعه تطبيقي، قانون اساسي چند كشورباستاني مورد بررسي قرار گرفته كه در ذيل به آن پرداخته مي شود.

فهرست مطالب:
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضيات
ج) روش تحقيق
بخش اول: مفاهيم، مباني و تاريخچه حقوق ميراث فرهنگي
فصل اول: مفاهيم و مباني
مبحث اول: مفاهيم
1ـ مفهوم فيلولوژيك (زبان شناسانه)
2ـ ميراث فرهنگي به مفهوم عام
3ـ ميراث فرهنگي به مفهوم خاص (ميراث فرهنگي معنوي)
4ـ تعريف ميراث فرهنگي در قوانين ايران
5ـ تعريف ميراث فرهنگي در كنوانسيون هاي بين المللي
مبحث دوم: مباني
1ـ مباني ارزشي
2ـ مباني قانوني
3ـ مباني حفظ، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي
فصل دوم: تاريخچه
مبحث اول: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي
1ـ پيشينه قراردادي
2ـ پيشينه سازماني
مبحث دوم: تاريخچه حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
1ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي
2ـ حمايت از ميراث فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي
بخش دوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
فصل اول: ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران
مبحث اول: ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي
1ـ ميراث فرهنگي در قانون اساسي
2ـ ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3ـ ميراث فرهنگي در قوانين شهري
4ـ ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي
مبحث دوم: ضوابط حفاظتي ناظر بر ميراث فرهنگي
1ـ حفاري
2ـ ورود و صدور
3ـ خريد و فروش
فصل دوم: حمايت دولت از ميراث فرهنگي
مبحث اول: سازمان هاي حامي
1ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
2ـ پژوهشگاه ميراث فرهنگي
3ـ مركز آموزش عالي
4ـ انجمن هاي ميراث فرهنگي
مبحث دوم: ثبت ميراث فرهنگي در فهرست آثار ملي
1ـ ثبت آثار غير منقول
2ـ ثبت آثار منقول
مبحث سوم: پيوستن به معاهدات و سازمان هاي بين المللي
1ـ الحاق به معاهدات بين المللي
2ـ عضويت در سازمان هاي بين الملي
بخش سوم: حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق بين المللي
فصل اول: معاهدات بين المللي
مبحث اول: كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 يونسكو)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ روش هاي حمايت از اموال فرهنگي
3ـ قلمرو اجرايي كنوانسيون
4ـ تشكيل كميته مشورتي ملي
مبحث دوم: كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (1970)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ مقررات شكلي و اجرايي
3- تعهدات دول عضو كنوانسيون
مبحث سوم: كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (1972)
1ـ موضوع و دامنة شمول
2ـ ابعاد حمايت از ميراث فرهنگي
3ـ مقررات شكلي و اجرايي
فصل دوم: سازمان هاي بين المللي
مبحث اول: شوراي بين المللي موزه ها ( ايكوم)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكوم
3ـ اركان ايكوم
مبحث دوم: مركز بين المللي مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگي (ايكروم)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكروم
3ـ اركان ايكروم
مبحث سوم: شوراي بين المللي ابنيه و محوطه هاي فرهنگي (ايكوموس)
1ـ تعريف و اهداف
2ـ عضويت در ايكوموس
3ـ اركان ايكوموس
نتيجه گيري
كتابنامه


میراث فرهنگی


میراث فرهنگی در قانون اساسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | دانلود پایان نامه حقوق ...

... میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق ... در حقوق بینالمللی ... میراث فرهنگی در حقوق بین ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه میراث فرهنگی ...

... فرهنگی در حقوق ایران و ... نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | دانلود پایان نامه حقوق ...

... میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق ... در حقوق بینالمللی ... میراث فرهنگی در حقوق بین ...

مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | دانلود پایان نامه حقوق ...

... میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق ... در حقوق بینالمللی ... میراث فرهنگی در حقوق بین ...

انواع برجهای خنک کننده

پاورپوینت مواد نیروزا در ورزش

تحقیق درباره آثار نماز و پاداش نمازگزاران

نرم افزار اینتلب intlab 5 به همراه m-file ها

تحقیق روش های آموزش دانش آموز در مورد انگیزه درس خواندن

تحقیق در مورد تفکر اشاعره در قرن 5 و 6 63 ص (2) (با فرمت word)

پاورپوینت درمورد دستورالعمل تشویق وتنبیه کارکنان

دانلود فایل طرح كنترل آلودگي صوتي در خطوط صافكاري سالن بدنه سازي شركت ايران خودرو.

تحقیق درباره اقبال لاهورى

rs21 mikrobha