دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي شهيد تندگويان، آشنايي با دستگاهها در آزمايشگاه مرکزي - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي شهيد تندگويان، آشنايي با دستگاهها در آزمايشگاه مرکزي دانلود گزارش کارآموزی پتروشيمي شهيد تندگويان، شرحي بر نحوه کار و آشنايي با دستگاهها در آزمايشگاه مرکزي
گروه: علمي کاربردي صنايع شيميايي
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 69

فهرست مطالب:
آشنايي با محل کارآموزي
دستگاههاي آزمايشگاه
Gas Chromatograph
High Perfomance Liquid Chromatograp
High Perfomance Ion Chromatograp
Atomic Absoption Sepctrophotomete
Atomatic Disitillatio
Atomatic Titrato
Ray FlouorsecenceX
Polarograp
Lazer Particle Size Analayze
Sulfur Analayze
Inductively Coupled Plasm
Visible SpectrophotometerUV-
Color/color Difference Meter
Karl Fischer Moisture Titrator
Karl Fischer Titrator
اندازه گيري استالدهيد ، متيل استات ،اتيل استات ، متانول ، ايزو بوتيل استات ، تولوئن وپارازايلين
اندازه گيري اسيد استيک در نمونه FA-1703 به روش گاز کروماتوگرافي
اندازه گيري ميزان اكسيژن ، نيتروژن ، متان ، دي اكسيد كربن و مونوكسيد كربن در گازهاي
خروجي از راكتور اكسيداسيون به روش گاز كروماتوگرافي
تعيين 4-CBA در حضور كبالت و منگنز به روش پلاروگرافي
روش اندازه گيري اسيد فرميک در اسيد استيک
اندازه گيري باقيمانده تبخير در مايعات آلي بر روي حمام آب
تعيين ناخالصي هاي فلزي در اسيد ترفتالئيک به روش اسپکترومتري جذب اتمي
تعيين کلريد در اسيد استيک
اندازه گيري منگنز وکبالت در محلول غليظ کاتاليست به روش پلاروگرافي
اندازه گيري کمي اسيد ترفتالئيک ومحصولات واسطه اي و جانبي در مايع مادر به روش HPLC
تعيين برومات ويديد در برميد منگنز
تعيين Co+2,Mn+2,Br- موجود در جريانهاي کاتاليستي به روش XRF
ليست تجهيزات عمومي آزمايشگاه

آشنائي با شرکت پتروشيمي شهيد تند گويان:
شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان با تصويب هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي جهت اجراي طرحهاي توليد اسيد ترفتاليک خالص (PTA) وپلي اتيلن ترفتالات (PET) در تاريخ 6/2/1377 تأسيس گرديد.
شرکت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به مصرف محصولات اين طرح در بازارهاي داخلي وخارجي ودر انجام بخشي از تعهدات خود در برنامه پنج ساله دوم دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام به اجراي اين طرح با اهداف ذيل نموده است:
طرحهاي PET/PTA اول و دوم در ضلع شمال غربي خليج فارس در استان خوزستان و در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در بندر ماهشهر و در زميني به وسعت34 هکتار احداث گرديده است .
اسيد ترفتاليک خالص PTA يکي از مهمترين مواد اوليه براي توليدرزين هاي پلي اتيلن ترفتالات است که روند رشد توليد ومصرف آن در جهان بسيار چشمگير مي باشد.
توليد اسيد ترفتاليك خالص شده(PTA) داراي سه بخش زير مي باشد.
الف-بخش CTA :توليد اسيد ترفتاليك خام
ب- بخش PTA : فرآيند خالص سازي CTAبه PTA
ج- بخش بازيابي و احياءكاتاليست براي CTA
در بخش CTA،پارازايلين،اسيد استيك وكاتاليستها مخلوط شده و به راكتور اكسيداسيون فرستاده مي شود.تحت دما و فشار بالا و بوسيله اكسي‍‍‍‍ژن موجود در هوا،پارازايلين به اسيد ترفتاليك اكسيد شده و پس از كريستاليزاسيون،صاف كردن و خشك كردن بصورت CTA ذخيره مي شود. از آنجائيكه آب به عنوان يكي از محصولات فرعي در واكنش اكسيداسيون پارازايلين توليد مي شود،بخش CTAداراي فرآيند آبگيري (Dehydration) از اسيد استيك است وآب از بالاي برج آبگيري خارج مي شود.همچنين متيل استات كه به عنوان يكي ديگر از محصولات فرعي است در اينجا بازيابي مي شود.
در بخش PTA و تحت دما و فشار بالا، CTA بطور كامل در آب خالص حل شده و CTA ناخالص در راكتور بوسيله هيدروژناسيون فاز مايع،خالص سازي مي شود.دوغاب PTAخالص سازي شده تحت فرآيندهاي كريستاليزاسيون،سانتريفوژ و خشك كردن قرار گرفته و در نهايت PTAحاصل مي شود.
در بخش بازيابي و احياء،كاتاليستهاي CTAبه منظور استفاده مجدد در بخش CTA بازيابي و احياء شده و باقيمانده آن در يك كوره سوزانده مي شود.
اين طرح با فناوري توليد و مهندسي پايه شرکت تکني مونت با ظرفيت توليد 350 هزار تن اسيد ترفتاليک خالص در سال طراحي شده است مشاورين و مهندسي وتدارکات اين طرح را شرکت مهندسي مشاور سازه با مشارکت شرکت خارجي دايلم از کره مي باشد فعاليتهاي آماده سازي زمين، شمع کوبي، بارگذاري به موازات فعاليتهاي مهندسي از سال 77 آغاز و پس از اتمام اين فعاليتها ، عمليات ساختمان و نصب و پيش راه اندازي توسط شرکت ساختمان و نصب صنايع پتروشيمي(ECC) از ارديبهشت ماه 79 شروع و در اوايل ارديبهشت ماه 84 راه اندازي گرديده است .
مواد اوليه و خوراک اصلي اين واحد عبارتنداز:
الف-پارازايلن به ميزان 235 هزار تن در سال از مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا تامين مي گردد.
ب-اسيد استيک به ميزان 21 هزار تن در سال از مجتمع پتروشيمي فناوران و واردات تامين مي گردد.
ج- مواد شيميايي و کاتاليستهاي مورد نياز که از خارج تامين مي شود
پلي اتيلن ترفتالات (PET) نيز از مهمترين مواد اوليه پلي استر توليد الياف وپنبه مصنوعي براي صنايع نساجي ،صنايع توليد فيلم هاي پلاستيکي ،توليد انواع بطريهاي نوشابه ،قوطي وظروف مورد استفاده در بسته بنديهاي مواد غذايي ،دارويي و بهداشتي مي باشد که از روند رشد توليد ومصرف فزاينده اي برخوردار است.
اين طرح با فن آوري توليد ومهندسي پايه شرکت لورگي زيمر آلمان و با ظرفيت حدود 412 هزار تن در سال در چهار خط توليدي به شرح زير طراحي گرديده است.
الف- پلي Aتوليد گريد بطري با ظرفيت 60 هزار تن در سال
ب- پليB توليد گريد الياف با ظرفيت 5/117 هزار تن در سال
ج- پلي C توليد گريد الياف با ظرفيت 5/117 هزار تن در سال
د- پلي D توليد گريد بطري با ظرفيت 5/117هزار تن در سال
پيمانکار مهندسي و تدارکات اين طرح شرکت ايراني چگالش با مشارکت شرکت آلماني لورگي زيمر مي باشد فعاليتهاي آماده سازي زمين ،شمع کوبي و بارگذاري به موازات فعاليتهاي مهندسي از سال 78 شروع و پس از اتمام آن عمليات ساختمان و نصب و پيش راه اندازي طرح توسط شرکت OIEC از آبانماه 79 آغاز گرديد.
خطوط توليد پلي A در ديماه 83 راه اندازي و پلي B,C,D در سال 84 راه اندازي شده است.
مواد اوليه و خوراک اصلي واحد عبارتست از:
الف-اسيد ترفتاليک خالص به ميزان 350 هزار تن در سال که از واحد PTA تامين مي شود
ب-اتيلن گليکول به ميزان 140 هزار تن در سال که از مجتمع هاي اراک، مارون و واردات تامين مي شود
ج- مواد شيميايي و کاتاليستهاي مورد نياز که از خارج تامين مي شود
تصفيه خانه پساب(WWT):
واحد تصفيه پساب شرکت پتروشيمي شهيد تندگويان يکي از واحدهاي بزرگ تصفيه پساب در ايران مي باشد که قرارداد آن به صورت EP شامل مهندسي خريد و تامين تجهيزات و همياري فني درحين ساخت با شرکت ACTEA ايتاليا منعقد گرديد. شروع قرارداد تاريخ 5/4/79 و راه اندازي اوليه در مرداد سال 83 بود.
هدف و علت تاسيس واحد تصفيه پساب در پتروشيمي شهيد تندگويان و ارسال ننمودن پساب اين کارخانه به پتروشيمي فجر(همانند ساير مجتمع هاي موجود در منطقه ويژه ) را مي توان به دلايل زير دانست:
فعاليت هاي مهندسي اين طرح توسط شرکت ACTEA از کشور ايتاليا در سال 79 آغاز وعمليات آماده سازي زمين، شمع کوبي وسيويل توسط شرکت عمران فلات وعمليات نصب ميکانيکي توسط شرکت محور سازان ورامپکو اجرا گرديده است که همزمان با راه اندازي واحدهاي توليدي عمليات راه اندازي اين واحد انجام پذيرفته وهم اکنون در سرويس مي باشد.کليه پساب هاي صنعتي وغير صنعتي چهار واحد توليدي مجتمع (10 هزار متر مکعب در روز ) جهت تصفيه نهايي به واحد WWTP منتقل مي گردند وپس از فعل وانفعالات بيولوژيکي وشيميايي لازم نهايتا" به لجن هاي شيميايي تبديل شده وسپس توسط قسمت INCINERATOR سوزانده مي شوند. در نهايتا" ناخالصيهاي موجود در پساب هاي ورودي 5000ppm مي باشد پس از اين فرايند به حدود 100ppm ميرسد وآب بدست آمده با اين مشخصات جهت آبياري فضاي سبز به مصرف مي رسد.
جريان هاي اصلي ارسالي از واحدهاي بالا دست به واحد تصفيه پساب
آزمايشگاه
آزمايشگاه PTA-1 با در اختيار داشتن 24 نفر کارشناس ارشد ؛ کارشناس و تکنسين ارشد وظيفه کنترل کيفيت مواد اوليه ؛ مواد مياني ؛ محصول نهايي و امکانات جانبي واحد را بصورت 24 ساعته بعهده دارد. نمونه ها از دو بخش عمده واحد بهره برداري(PTA section و CTA section ) و گاهي اوقات از واحد تعميرات به آزمايشگاه ارسال مي گردند.
دستگاههاي آزمايشگاه
اشاره :
در اين بخش به شرح مختصري در مورد دستگاههاي مهم آزمايشگاه و موارد کاربرد آنها بسنده شده است. بديهي است که آزمايشگاه داراي تجهيزات و دستگاههاي عمومي ديگري نيز هست که در پايان ليست آنها ارايه مي شود.


گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


کارآموزی پتروشیمی


کارآموزی پتروشیمی تندگویان


دستگاه ها در آزمایشگاه مرک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد بررسی چگونگی درک گفتار در کودکان

تشيع مكتب محبت و عشق 18 ص

تحقیق درباره بررسي اشتغالزايي بخش مسكن

تحقیق درمورد حق و عدالت اجتماعی 40 ص

دانلود مقاله پول ونظام بانكي

تحقیق درباره خود ارضائي جنسي

دانلود کارآموزی درباره طراحي و بهبود سيستم كنترل كيفيت

دانلود پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم

پاورپوینت در مورد آزمون های کوتاه پاسخ

کارخانه پنیر جلگه نیشابور (word)